producerat av xponent

ProVenezia Logo

 

 

 

STADGAR FÖR FÖRENINGEN PRO VENEZIA

§ 1.

Föreningens namn är Pro Venezia.

§ 2.

Föreningen utgör en sammanslutning av enskilda personer, institutioner och företag som önskar verka för en svensk insats i arbetet på att söka bevara Venedigs kulturvärden.

Föreningen ska i samverkan med andra länders motsvarande föreningar och för ändamålet bildat internationellt organ stödja renovering och restaurering av konstskatter i Venedig samt på olika sätt söka skapa ekonomisk grundval för svenska insatser i berört hänseende, såväl som för andra insatser som kan bidra till stadens fortlevnad. Föreningen ska anordna besök i och bedriva upplysning om Venedig för att belysa dess kulturhistoria.

§ 3.

Föreningens organ är årsmötet och styrelsen. Årsmötet utser styrelse och revisorer. Kallelse till årsmötet ska skickas ut tre veckor före årsmötet.

§ 4.

Styrelsen väljs på ett år i taget och består av högst 10 lägst 6 personer. Revisorer väljs på ett år i taget och ska till antalet vara 2. För revisorerna utses en suppleant.

§ 5.

Styrelsen förvaltar föreningens tillgångar och beslutar om medlens disposition.

§ 6.

Styrelsen utser inom sig ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare.

Styrelsen har sitt säte i Stockholm och är beslutsför när minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande, inklusive ordförande eller vice ordförande. Vid omröstning är den mening gällande varom de flesta förenar sig, och vid lika röstetal den mening som biträdes av ordföranden/vice ordföranden.

§ 7.

Styrelsen ska sammanträda minst två gånger om året och i övrigt på ordförandens kallelse.

§ 8.

Vid sammanträden ska föras protokoll som snarast ska justeras av ordföranden och utsändas till samtliga styrelseledamöter.

§ 9.

Föreningens firma tecknas av ordförande, vice ordförande och kassör, två i förening.

§ 10.

Föreningens räkenskaper ska avslutas per den 31 december. De behörigen avslutade räkenskaperna ska jämte styrelsens protokoll och en av styrelsen upprättad särskild berättelse över föreningens verksamhet senast den 31 mars överlämnas till revisorerna.

Revisorerna ska ha revisionsarbetet avslutat och upprättat vederbörlig revisionsberättelse senast den 30 april.

§ 11.

Arvode till styrelse och revisorer ska ej utgå.

§ 12.

Medlemsavgiften bestämmes av årsmötet, och avser kalenderår.

§ 13.

Årsmötet ska äga rum före utgången av maj månad.

§ 14.

Ändringar av föreningens stadgar kan ske vid årsmöte med enkel majoritet.

§ 15.

Skulle föreningens ändamål inte längre kunna fullföljas och föreningen upplöses ska dess tillgångar efter styrelsens bestämmande överlämnas till ändamål som står föreningens syfte nära.

 

Stockholm den 24 april 2019